In opvolging van de gesprekken met Zero Plastic Rivers en organisaties die betrokken zijn met de Schelde, zoals bv. Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp, werkt de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer van de Universiteit Antwerpen een onderzoeksvoorstel uit omtrent de kwantificering en de karakterisering van de plastic flux in de Schelde.

 

 

De bedoeling is dat dit onderzoek wordt uitgevoerd als een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen, met ondersteuning van het Havenbedrijf Antwerpen.

Dit onderzoek streeft in eerste instantie naar het kwantificeren van de plastic flux op de schaal van het volledige bekken, van de kleinere zijrivieren, effluenten van waterzuiveringsstations, dokken en kanalen tot in het estuarium en de zee en wil hieromtrent specifieke informatie verzamelen, zoals bv. de belangrijkste bronnen van plasticvervuiling, de verblijftijd van plastic afval, de locaties van sinks, zones met lange retentie van plastic afval in het riviersysteem?

Dergelijke kwantificering en karakterisering van de plastic flux doorheen het hele stromingsbekken tot de monding is essentieel voor het uitwerken van een efficiënte en effectieve oplossingen. De betreffende studie beperkt zich tot de macroplastics omdat hiervoor nog redelijk realistische verwijderingsmethoden kunnen ontworpen worden. Een tweede doelstelling van het onderzoeksproject betreft het zoeken naar een efficiënte oplossingen, meer bepaald het identificeren van de meest geschikte plaatsen en methoden en middelen voor verwijdering van plastic vervuiling uit de rivier.

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed