De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties definiëren in totaal 169 concrete doelstellingen en 242 globale indicatoren die kunnen worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en samenwerking. 

Op deze manier definiëren de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een actieplan om ervoor te zorgen dat onze maatschappij niet alleen de grenzen van de ecologische draagkracht van onze aarde respecteert, maar ook dat het sociale fundament verzekerd is. Op deze manier moeten de Duurzame Doelstellingen ons helpen om de globale ecosystemen en hun biodiversiteit te herstellen en te bewaren. Deze zijn immers de basis van onze samenleving. Daarnaast moeten ze er ook voor zorgen dat de ongelijkheid tussen mensen zoveel mogelijk verdwijnt, zodat fenomenen zoals honger, ondervoeding, analfabetisme, ongelijkheid van kansen, armoede en onderontwikkeling zo weinig mogelijk kans maken. Meer informatie over de Duurzame Doelstellingen kan je vinden op https://www.sdgs.be/nl/sdgs

Zero Plastic Rivers vzw onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en zet zich via haar activiteiten ook actief in om deze te helpen bereiken.

In de eerste plaats streeft Zero Plastic Rivers vzw direct de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen op het vlak van water na.  

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6:            Schoon water en sanitair

Zero Plastic Rivers focust vooral op indicator 6.3.: Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 14:          Leven in het water

Met betrekking tot “Leven in het water” zet Zero Plastic Rivers zich vooral in voor indicator 14.1.: Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen

Om dit te bereiken, streeft Zero Plastic Rivers vzw ook de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na.

Indicator 12.4.: Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken

Indicator 12.5.: Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

Indicator 12.6.: Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 17:          Partnerschappen met meerdere belanghebbenden

Indicator 17.16.: Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholderpartnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden

Indicator 17.17.: Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen

Als gevolg hiervan draagt Zero Plastic Rivers vzw ook bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling omtrent het klimaat.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 13:          Klimaatactie

Indicator 13.1.: De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen.